POWER OF
LEARNING
"พลังความรู้"
พลังแห่งความยั่งยืน
สร้าง"องค์ความรู้" และ "คนคุณภาพ" เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
โครงการ
เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ได้สนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน The White Room Charity ในการจัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อน้องขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่น้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 120 คน