About Us

ความเป็นมา

มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ (ชื่อเดิม มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง) จัดตั้งโดยกลุ่ม ปตท. 5 บริษัท คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 เลขทะเบียนลำดับที่ กท 2293 และได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 865 ของประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557

จากเจตนารมณ์ของกลุ่ม ปตท. ที่เชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และเป็นการเพิ่มต้นทุนทางสังคมให้แก่ประเทศ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการจัดการศึกษาโดยเน้นให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้เรียน กลุ่ม ปตท. จึงมุ่งมั่นวางรากฐานในการสร้างคน โดยมีการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มพูนศักยภาพของคนไทยสู่การพัฒนาในทศวรรษหน้า เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็น ”สังคมอุดมปัญญา” ต่อยอดการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การแข่งขันในเวทีโลก

 
ในระยะแรกของการดำเนินงานของมูลนิธิในปี 2556-2558 มุ่งเน้นไปที่การจัดตั้งโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยตั้งเป้าห้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติ เน้นการจัดการศึกษาให้ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จัดการศึกษาให้มีความพร้อมที่ตะศึกษาต่อทางด้านวิทยาศสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ตั้งอยู่ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อว่า “โรงเรียนกำเนิดวิทย์” (Kamnoetvidya Science Academy: KVIS)

 

ในระยะต่อไป มูลนิธิฯ ได้มีแผนความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนา การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่เยาวชนไทย ให้มีใจรัก มีความสนใจในการเรียนรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ซึ่งเยาวชนของชาติเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดำเนินการ
3
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีทุนการศึกษาให้ตามความจำเป็น
4
ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
5
ส่งเสริมและปลูกฝังความสนใจ ความรักในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่เยาวชน
6
ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรสาธารณ กุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะ ประโยชน์ทางด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
7
ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ ประการใด
พันธกิจ
มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นเครื่องชี้นำทางให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพของตนเพื่ออาชีพอันเป็นที่ต้องการแห่งอนาคต โดยรวมพลังทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม มาร่วมกันเปิดโอกาสให้เยาวชน ครู และชุมชน ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์การทำงานจริง ปลูกฝังความสนใจและความรักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นรากฐานของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สู่การประยุกต์ใช้วิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 และเป็นพลังขับดันความสามารถของประเทศไทยในอนาคต
วิสัยทัศน์
เปิดโอกาสสร้างการเรียนรู้ สู่หนทางอาชีพเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อภาษาไทย
มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
ชื่อภาษาอังกฤษ
Power of Learning Foundation
ชื่อย่อภาษาไทย
มพร.
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
PLEARN
ลักษณะการดำเนินงาน
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ปลูกฝังความสนใจ และความรักในวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการนำไปต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
ที่ตั้ง
อาคาร 1 ชั้น 5 ปตท. สำนักงานใหญ่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02 537 3837
โทรสาร
02 537 1302
Board Of Director
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
ประธานกรรมการ
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
รองประธานกรรมการ
นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย
กรรมการ
นายอธิคม เติบศิริ
กรรมการ
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
กรรมการ
นายเติมชัย บุนนาค
กรรมการ
นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา
กรรมการ
นางนิธิมา เทพวนังกูร
กรรมการและเหรัญญิก
นางพัชมณ หงษ์พานิช
กรรมการและเลขานุการ