The white room บ้านสระสี่เหลี่ยม

2017
เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ได้สนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน The White Room Charity ในการจัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อน้องขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่น้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 120 คน เพื่อจุดประกายให้เกิดการแสดงออก ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน โดยลักษณะกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และแรลลี่การทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ใน Concept “ดิน น้ำ ลม ไฟ” อาทิ “ฐานคุณแม่ซักผ้า” จะให้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติการละลายของสารมีขั้ว สารไม่มีขั้ว และการขจัดคราบสกปรกโดยใช้สารลดแรงตึงผิว  “ฐานมาแข่งเรือใบกันเถอะ” น้องๆได้ทดลองประดิษฐ์เรือใบ บรรทุกน้ำหนัก ใช้ทักษะความรู้ทางด้านวิศวกรรมพื้นฐาน ตั้งแต่เรื่องของการลอย การจม โมเมนต์  แรงและการเคลื่อนที่โดยลมจากการพัด  ซึ่งกิจกรรมฐานที่จัดเตรียมขึ้นเป็นการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาทำให้เข้าใจได้ง่ายเหมาะสำหรับวัย ทำให้น้องๆ ได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุก ตื่นเต้นจากผลการทดลองที่เกิดขึ้น ได้รู้จักคิดวางแผน ทำงานร่วมกันเป็นทีม การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ได้แสดงศักยภาพในตัวเองออกมา รวมทั้งฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น อันจะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป
SHARE
รูปภาพ